Theo Hellegers
Book of Future/Toekomstboek

© 2012, Auteur 
Uitgegeven in eigen beheer
thel32@gmail.com 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Disclaimer