gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Neutral

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Taal & Namen

boven begin

Omdat zij neutraal bleven in de oorlogen tussen de Huron en Iroquois, noemden de Fransen hen The Neutre (Nation du Neutre, Neuter Nation of Neutrals). Welke naam de Neutrals zelf gebruikte voor hun confederatie is niet meer te achterhalen, maar de meeste Iroquois stammen in Zuid Ontario noemen zichzelf de Wendat. De Huron noemde hen de Attiwandaron (Attionondaron of Attiwandaronk) wat zoveel betekend als “ Zij die anders praten”.

Zij spraken verschillende dialecten van het Iroquois, wat weinig afweek van dat van de Huron.boven begin


Lokatie

boven beginZuid Ontario ten noorden van Lake Erie. Hun territorium besloeg ook een stuk van west New York( ten oosten en zuiden van de Niagara Falls en een stuk van zuidoost Michigan vlakbij Detroit.boven begin

 

Populatie

boven beginHet aantal Neutrals rond 1615 wordt geschat op tussen de 10.000 en 20.000 verspreid over 28 – 40 dorpen.Omdat zij neutraal beleven tussen de oorlogen tussen de Huron en Iroquois, noemden de Fransen hen de Neutre. Hoe de Neutrals hun federatie zelf noemden weten we niet m,eer, maar de meeste Iroquois stammen uit Ontario noemen zich zelf de Wendat, de Huron noemen hen de Attiwandaron( zij die een beetje anders spreken) De Iroquois naam Hatiwantarunh had een vergelijkbare betekenis. Op de een of andere manier waren sommige van de Neutrals meer verwant aan de Erie dan anderen, omdat zowel de Huron als de Seneca, de Erie en Neutral ook wel “Cat Nation” noemen. De Seneca naam in dit geval is :”Kahkwa” wat het zelfde is als: “Yenresh” in het Huron.
De taal die de Neutral spraken was Iroquois in verschillende dialecten en maar een beetje afwijkend van de Huron.
boven begin

 

(Sub)bands

boven beginDe Neutrals waren een confederatie, maar de namen en exacte cijfers over het aantal stammen die lid waren zijn onbekend. De volgende namen worden met de Neutrals geassocieerd, maar kunnen zowel namen van stammen als namen van dorpen zijn.:
Ahiragenrega, Ahondihronon, Andachkrhob,Antouaronon, Aondironon, Atiaonrek, Atirhagenrat, Atiraguenrek, Attiuoaisgon, Kakouagoga, Kandouche, Kehesetoa, Khioetoa, Niaggorega, Ouaroronon, etc, etc
boven begin

Cultuur

boven beginOorlogszuchtig en agressief, verwees de neutraliteit van de Neutrals alleen naar de oorlogen tussen de Huron en Iroquois. Voor de rest was deze Confederatie alles behalve vreedzaam. Voor het grootste gedeelte beschouwden de Huron de Neutrals als vijandig maar niet als vijanden, de relatie tussen beide stammen was erg kwetsbaar, zelfs als zij elkaar voor de handel bezochten. De mannen waren over het algemeen de leiders, al zijn er ook dorpen bekend waar de vrouwen de baas waren. In veel opzichten hadden de Neutrals veel overeenkomsten met de Huron en Iroquois. De huizen werden van stammen en boomschors gemaakt. Zij werden meestal versterkt met muren en gebouwd op hoge makkelijk te verdedigen locaties. Voor hun voedsel waren ze voornamelijk afhankelijk van de landbouw: Maïs, bonen, squash, tabak en zonnebloemen, aangevuld door de jacht en het vissen. Vlees en vis maakten maar een klein deel van hun voedsel uit, bijna 80% van hun voedsel bestond uit producten afkomstig van landbouw en het verzamelen van fruit en groenten. De Iroquois uit deze regio verbouwden minstens 15 verschillende soorten maïs, 60 soorten bonen en 6 soorten squash.boven begin

 

Geschiedenis

 

boven beginEr zijn maar erg weinig verslagen van contact tussen de Fransen en de Neutrals, omdat de Huron hun handelsrelatie met de fransen wilden beschermen en direct contact met andere stammen ontmoedigden. Terwijl de Huron de Franse handelaren en priesters in hun dorpen verwelkomden, vertelde ze de Neutrals dat de Franse handelaren ziekten bij zich hadden en dat de jezuïeten “ slechte heksen met magie” waren. Deze verhalen waren erg effectief en de Fransen ontmoetten vaak wantrouwende en vijandige Neutrals als zij contact wilden maken. De Jezuïeten brachten maar twee maal een bezoek aan de Neutrals: Vader Joseph D’Alyon in 1626 en de priesters Jean Breboeuf en Pierre Chaumonot in 1640. Beide keren werden de priester gedwongen te vertrekken, toen de neutral;s hen begonnen te verdenken van tovenarij. Ondanks dat de Neutrals niet direct met de fransen wilden onderhandelen, waren zij toch betrokken bij de bonthandel via de Huron. Terwijl deze nieuwe economische relatie voor welvaart zorgden, verstoorde het ook de vrede in het hele gebied. Het gebied van de Neutrals strekte helemaal uit tot aan de Niagara watervallen en zuid Ontario en zuidoost Michigan, maar om aan voldoende vachten te komen, begonnen ze ook verder naar het westen te jagen. Al snel trokken de Neutrals het land van de Algonkintalige stammen aan de Lower Michigan binnen en onstand er een oorlog. In 1635 vertelden de Huron aan de Fransen dat de Neutrals onderdak hadden gegeven aan de op de vlucht zijnde Aouenrehronon, een onbekend Iroquois sprekende stam vermoedelijk afkomstig van het westerse puntje van Lake Erie(Neutral of Erie). De Aouenrehronon waren aangevallen door de Asistagueronon, waarschijnlijk als gevolg van een conflict over jachtgebieden. Asistagueronon betekend letterlijk “volk van het vuur”, wat een indicatie is dat het waarschijnlijk Potawatomi waren. De overwinning op de Aouenrehronon in 1635, was waarschijnlijk de enige en laatste van de Asistagueronon. Met het voordeel van metalen wapens en later vuurwapens trok een verbond van stammen die met de fransen en Huron onderhandelden(Neutrals, Tionontati en Ottawa), het land van de Algonkintalige stammen binnen( Lower Michigan) en verdreef hen, wat het begin van de Beaver wars betekende. De precisie en grote van deze verovering tijdens de jaren 1630 en 1640, door de stammen is niet precies bekend. Het is wel bekend dat de League van Iroquois stammen de klus later afmaakten. Er was maar een gedetailleerd verslag van de strijd, dat de fransen bereikte, alweer via de Huron.
In 1614, vielen de Neutrals met 2000 strijders een verstevigd dorp van de Asistagueronon aan in centraal Michigan(waarschijnlijk Mascouten). Na een strijd van 10 dagen, werd het dorp ingenomen en namen zij 800 gevangenen. De vrouwen en kinderen werden als gevangenen meegenomen, maar de mannen werden verblind en achter gelaten in de bossen tot zij daar stierven van de honger. De Neutrals waren echter ook genoodzaakt af te rekenen met een andere concurrent in de bonthandel, de Iroquois federatie uit New York!. Stukken beter bewapend met vuurwapens, verkregen door hun handel met de Hollanders, waren de Iroquois vastbesloten niet buitengesloten te worden van de Bonthandel tussen de Huron en de Fransen. Deze rivaliteit explodeerde in een serie oorlogen maar de neutrals weigerden partij te kiezen voor een van de partijen. Zij keken alleen een andere kant op als warparty’s van beide partijen hun land overstaken om de dorpen van elkaar aan te vallen.. Sinds de tijd van voordat de Europeanen kwamen, hadden de Neutrals zichzelf beschermt door verbonden met de Wenro en Erie te sluiten. Om een onbekende reden lieten de Neutrals en de Erie, de Wenro in de steek en stonden de Wenro er in 1639 alleen voor in hun strijd tegen de Iroquois. Zonder hun krachtige bongenoten, werden de Wenro al snel aangevallen en verslagen. Sommige van hen vonden onderdak bij de Neutrals en een groep van ongeveer 800 Wenro vonden onderdak bij de Huron. Een dorp van de Wenro slaagde erin te overleven tegen de Seneca tot het in 1643 verlaten werd. De overlevenden zochten onderdak bij de Neutrals
In 1640 begonnen de Hollanders de Iroquois te voorzien van grote hoeveelheden wapens en munitie. Met het wapen voordeel, escaleerde de oorlog met de Huron en werd de confederatie erg veeleisend ten opzichte van de Neutrals. In 1647 beschuldigde de Seneca, de Attiuoaisgon(Neutrals) ervan dat zij onderdak zouden geven aan Huron warparty’s. Een korte strijd volgde en de Attiuoaisgon(Neutrals) waren gedwongen zich terug te trekken onver de Niagara rivier ion Ontario. Omdat de Erie er niet in geslaagd waren de Neutrals bij te staan in deze strijd, betekende dit ook het einde van het bondgenootschap tussen beide stammen. Nadat de Iroquois het thuisland van de Huron in de winter van 1648-1649 overliepen, vluchtten de Tahontaenrat(Huron) naar de bescherming van de Neutrals,.. kennelijk namen de Neutrals een aantal kleine groepjes Huron gevangen en gaven ze aan de Iroquois, maar verder lieten ze de Tahontaenrat (Huron) op hun gebied ongemoeid. Met tijdelijk respect voor het aantal Neutrals en hun neutraliteit liet de Iroquois hen voorlopig met rust en vielen zij de Tionontati aan die onderdak hadden geboden aan een groot aantal Attignawantan Huron. Nu de Huron en Tionontati verslagen waren, was het aantal Iroquois krijger gedaald tot een kleine 1000. Zij slaagde erin dat aantal weer fors uit bereiden door een groot aantal Huron en Tionontati gevangenen te adopteren. Ondertussen gingen de Tahontaenrat gewoon door met hun strijd tegen de Iroquois, vanuit het thuisland van de Neutrals. De Iroquois namen het de Neutrals kwalijk dat zij dit toe stonden en nadat een aantal onderhandelingen, over het overdragen van de Tahontaenrat mislukt waren, vielen de Westerse Iroquois de Neutrals in 1650 aan.In de eerste instantie probeerde de Susquehannock de Neutrals nog te helpen, maar die hulp eindigde toen de Mohawk tijdens een andere oorlog de Susquehannock aanvielen in de herfst. De oorlog kwam gedurende de rest van het jaar tot een einde en de Neutrals hielden op te bestaan. Velen waren inmiddels gevangen genomen en later samengegaan met de Iroquois,en sommige groepjes Neutrals maakte het de Iroquois nog een tijdje lastig nadat zij verslagen waren.
Er wordt gedacht dat een klein groepje Neutrals naar het westen vluchtte, over de grote meren en zich bij de Huron vestigde die leefden vlakbij Green Bay. Een ander groepje slaagde erin blijkbaar in de Susquehannock te bereiken, want van daaruit werd gemeld dat een gecombineerde groep van Susquehannock en Neutrals een groep Seneca had verslagen in 1652. Tot het jaar 1656 leefden er ook nog een groep van 800 Neutrals in twee dorpen vlakbij Detroit. Ook waren er rapporten van Neutrals die in 1656 ten zuiden van Lake Erie leefden. In ieder geval waren beide groepen rond 1660 verdwenen. Verreweg de grootste groep(inclusief veel Huron) vluchtte naar het zuiden in Noord Ohio en vonden onderdak bij de Erie. De Erie accepteerden hen maar hielden hen goed onder de duim en sommige beweerden dat het bijna slaven waren. De Iroquois eisten van de Erie dat zij de Neutral uitleverden, maar de Erie weigerden dit en de situatie monde uit in een oorlog, na een oorlog van 3 jaar waren ook de Erie verslagen en opgegaan in de Iroquois Het is belangrijk om te weten dat de bevolking van de Iroquois league tussen 1648 4n 1656 groeide van 10.000 naar meer dan 25.000 inwoners.. In de jaren erna werden velen Seneca dorpen samengesteld uit verslagen vijanden. Een voorbeeld hiervan was Gandongarae, waarvan de bevolking in 1680 in zijn geheel uit Neutrals bestond. Hoewel eerdere pogingen van Franse jezuïeten om de Iroquois te bekeren jammerlijk mislukt waren, keerden de kansen enigszins nu er steeds meer christelijke Huron en Tionontati onder de Iroquois leefden. De eerste Jezuïet Missiepost was de Notre Dame de gannentaha aan Onondaga Lake. Sommige van de eerste bekeerden waren Neutrals, vele bekeerlingen daarna warenwaren Mohawk en Onondaga. De Missie moest 1658 verlaten worden na nieuwe schermutselingen tussen de Fransen en de Iroquois, maar de schade aan de eenheid van de Iroquois was al aangebracht. Later begon er bij de Iroquois steeds meer twijfel te komen over de trouw van de christenen in hun midden en uiteindelijk voelde een groot aantal christenen zich zo ongemakkelijk bij de Iroquois dat zij hen verlieten en in 1667 naar La Prairie trokken, iets ten zuiden van Montreal.(Caughnawaga). Tijdens latere oorlogen tussen de Engelsen en Fransen, waren deze Caughnawaga Iroquois bondgenoten van de fransen, terwijl de League Iroquois meestal neutraal waren of de kant van de Engelsen kozen. Het werd dus lastig voor de Iroquois om de “ grote wet van de vrede “ te handhaven en elkaar niet te doden, maar toch slaagde zij hierin tot de Amerikaanse revolutie. Velen van de Iroquois die naar Caughnawaga trokken waren Neutrals en in 1674 waren er nog steeds herkenbare groepen Neutrals onder hen. Je mag er van uit gaan dat nog vele van hun nakomelingen er nog steeds leven.
boven begin

 

Reservaat

boven begin

Links

boven begin